حوزه مدیر کل
 
مدیر کل : تورج همتی

مسئول دفتر
 
         مهرداد مستانه اردبیلی
   داخلی : 2101 - 2102
   مستقیم : 38670400

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

 

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی

مهدی کابلی

داخلی : 2260

اداره حقوقی

زکریا رستمیان

داخلی  : 2210

اداره امور اداری

علی اکبر نجفی ناوخی

داخلی: 2220

اداره امور مالی

مصطفی جعفری

داخلی : 2281

اداره پشتیبانی و فنی مهندسی

علی اکبر انصاری فرد

داخلی : 2290

معاونت فنی ( محیط زیست طبیعی ) معاونت فنی


 

                                                                                        داخلی : 2300اداره محیط زیست طبیعی 


   حسن خواجوی

   داخلی : 2351اداره نظارت بر امور حیات وحش

   بتول عابدی
   داخلی : 2300

 


 


 

معاونت نظارت و پایش ( محیط زیست انسانی ) 

معاونت  نظارت وپایش

                                                                                محمد عرفانی

                                                                               داخلی : 2400اداره محیط زیست انسانی

      


    زیبا معظمی فرد

     داخلی : 2340اداره امور آزمایشگاه ها

       


    فاطمه دوستی

    داخلی : 2420
اداره نظارت و پایش

     صادق زمانی

    داخلی : 2480

 ادارات مستقل ستادی
اداره حراست

      

  مهدی یزدان جو

   داخلی : 2140


اداره روابط عمومی

    


   لاله معصومیان

   داخلی : 2120اداره یگان حفاظت

     


   ابوالفضل شعبانی

    داخلی : 2160
اداره برنامه ریزی و منابع

 

       

   علیرضا صفایی
  

    داخلی : 2112