گاهنامه/لینک

رویداد ملی استارتاپ ویکند آب استارتاپ ویکند آب رویدادی است که همزمان با همایش راهبردهای سازگاری با کم آبی در مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار خواهد شد.
بيشتر
80  میلیون محیط بان برای توسعه پایدار ایران