1398/6/6 چهارشنبه
آشنایی با ضوابط و استانداردهای محیط زیست


آموزش ضمن خدمت کارکنانآموزش و مشارکت های مردمی


اجرای ارزیابی شاخص های اختصاصی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان


اجرای ارزیابی شاخص های عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی.


اجرای دستور العمل رده 7 ماده 3 ضوابط و معیارهای استقرار صنایع.


اعلام کیفیت هوای شهر مشهد.


اجرای طرح ارزیابی عملکرد کارمندان.


ارائه خدمات بانک ژن پیرامون فون و فلور استان.


استخدام و بکار گیری نیروی انسانی.


امور حقوقی محیط زیست


امور مربوط به بازنشستگی نیروی انسانی.


 

 

بایگانی و مدیریت اسناد


بررسی برخط سیستم های پایش آب و هوای واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی بزرگ استان.


بررسی بیماری های حیات وحش.


بررسی خوداظهاری در پایش صنایع آلاینده هوا


 بررسی طرح های خوداظهاری پسماند.


بررسی و ارزیابی خسارات ناشی از حیات وحش.


بررسی و برآورد نیازهای حفاظتی مناطق حفاظت شده استان.


بررسی و نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو.


پاسخ استعلام محیط زیست


پایش زیست محیطی صنایع آلاینده استان.


پژوهش های زیست محیطی


پیگیری تخلفات زیست محیطی.


پیگیری شکایات و درخواست های مندرج در سامد.


تشخیص گونه های جانوری شاخص استان


تشکیل کمیته ارزیابی زیست محیطی استقرار صنایع.


تعیین تکلیف گونه های جانوری تحویل و ضبط شده به حفاظت محیط زیست 


تعیین موقعیت صنایع و معادن نسبت به مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست


تورهای بازدید از موزه ها و نمایشگاه های تنوع زیستی.


تولید منابع و محتوای آموزشی در حوزه محیط زیست.


ثبت احکام ماموریت پرسنل.


 ثبت نامه های وارده و صادره در اتوماسیون اداری برید.


 ثبت و اعلام مانده مرخصی پرسنل.


ثبت و صدور مکاتبات در شبکه دولت.


ثبت و صدور نامه ها و مکاتبات اداری در سیستم اتوماسیون اداری فرزین.


جذب و بکار گیری کارآموز.


جذب و بکارگیری نیروی امریه خدمت سربازی.


ذخیره و نگهداری بافت های جانوری.


رسیدگی به شکایات حقوقی.


رسیدگی به شکایات مردمی مندرج در سامانه سازمان بازرسی کل کشور.


رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی مندرج در سامانه 1540.


ساماندهی فعالیت سمن های زیست محیطی.


سرشماری پستانداران استان خراسان رضوی.


سرشماری جمعیت پرندگان استان.


سنجش آزمایشگاهی


 صدور احکام کارگزینی پرسنل


صدور پروانه شکار


صدور مجوز احداث زباله گاه ها و واحدهای بازیافت پسماند.


صدور مجوز واردات پسماند.


صدور مجوز واردات و صادرات گونه های جانوری.


مدیریت بحران


نظارت بر حمل محموله های پسماند ویژه


نظارت بر مراکز نگهداری حیوانات.


نمونه برداری از خروجی فاضلاب واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی آلاینده محیط زیست.


 هماهنگی در راه اندازی آزمایشگاه های معتمد استان.


کارشناسی و تعیین ماهیت پسماندها


کنترل و ثبت تردد پرسنل.

 
80  میلیون محیط بان برای توسعه پایدار ایران