در خواست حفاظت محیط زیست بردسکن

از عموم شهروندان در خصوص مدیریت پسماندها
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست بردسکن از عموم شهروندان و متولیان مدیریت پسماندها درخواست کرد با توجه به اهمیت موضوع ویروس کرونا و جلوگیری از انتشار این ویروس نسبت به مدیریت زباله های تولیدی با رعایت نکات بهداشتی اقدام کنند.
 محمد مظلوم پناه کاهش تولید زباله، جداسازی و تفکیک زباله ها در مبداء را گام مؤثری در زمینه حفظ محیط زیست دانست.رئیس محیط زیست بردسکن در ادامه اذعان کرد: به استناد ماده 20 قانون هوای پاک انباشت همه پسماندها اعم از بیمارستانی، خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکانهای تعیین شده توسط شهرداری ها و دهیاریها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به مجازات های نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
بيشتر